Missie en Visie

Deze pagina beschrijft hoe Akaija & Art tracht te voldoen aan een nieuwe bedrijfsvoering, gericht op een nieuwe wereld waarin het hart centraal staat en beslissingen vanuit het hart genomen worden. Dit heeft ingrijpender consequenties dan je zo zou denken.

Akaija & Art Levenswerk en Levensvisie

Centraal in deze tekst staat het Universele Gedachtengoed van de Akaija, waarmee bedoeld wordt zowel de vorm van de Akaija alswel zijn boodschap ‘Wij zijn Eén’, en ook de andere kunst gemaakt door en vallende onder de naam ‘Akaija & Art’.

De Akaija is, net als de Suzy-ama, Dynamic, Two Roads en alle schilderijen en objecten ontstaan vanuit inspiratie door de ongeziene wereld die bekend is onder veschillende benamingen, zoals Hemel, Hiernamaals, Lichtwereld, Gene Zijde, Engelenwereld, Spirit World en nog andere benamingen. We verwijzen in de verdere tekst naar deze wereld met het naam Lichtwereld. Centraal daarbij staat de gedachte van zuiverheid, eerlijkheid, Liefde, openheid, vrijheid, leven vanuit je hart, etc.

Wij beschouwen het als ons doel en onze taak om universele gedachtengoed van de Akaija in de wereld te brengen en wereldkundig te maken, met als uitgangspunt dat de Akaija als object voor een ieder toegankelijk moet kunnen zijn.

We hebben hierbij afgesproken om dit te doen vanuit samenwerking met de Lichtwereld, zonder daarbij voorbij te gaan aan onze eigen verantwoordelijkheid. We nemen altijd zelf verantwoordelijkheid voor onze acties en zullen nooit die verantwoordelijkheid neerleggen bij de Lichtwereld.

We beschouwen dit als een taak die ons door de Lichtwereld is gegeven in het vertrouwen dat we deze taak aankunnen. Wij op onze beurt vertrouwen erop dat we in alles geleid/begeleid worden om de Akaija, z’n boodschap en alles wat hiermee te maken heeft in de wereld te brengen.

Hiervoor is samenwerking met andere mensen wenselijk en zelfs noodzakelijk. Wij zullen ons in de toekomst steeds meer bezig houden met nieuwe ontwikkelingen rondom de Akaija en hebben daar hun tijd en ruimte voor nodig, terwijl andere mensen zich zullen gaan bezighouden met de vele andere taken die hieraan verwant zijn.

Bescherming

Onderdeel hiervan is om de Akaija, de boodschap, de betekenis en haar werking te beschermen.

Het beschermen van de Akaija zal zich manifesteren door vanuit het hart zaken intuïtief te benaderen. Het is onze taak te waken voor een verkeerde intentie (zoals geldelijk gewin als doel op zich, of een andere verkeerde intentie) waardoor de werking van de Akaija zou kunnen verdwijnen en daarmee ons levenswerk schade wordt toegebracht, danwel vernietigd wordt. Dit kunnen en mogen wij niet toestaan en dat is de reden voor bewaking.

Naar Aardse wetten gesproken is de Akaija als ontwerp en als naam ‘Akaija’ beperkt geregistreerd. Globale registratie is een onmogelijke zaak en niet nodig zolang de energie van de Akaija zuiver blijft.

Contracten

Het afsluiten van gesigneerde contracten is wat ons betreft en in principe niet nodig, omdat alles vanuit het hart komt.

Wanneer er om hele duidelijke redenen transparante contracten zullen moeten worden opgesteld, kunnen wij ons daarin vinden, maar ook in dat geval beschouwen we zo’n contract, net als alle afspraken aangaande de Akaija, als een hartsovereenkomst met het Universum en daarvoor is geen papier nodig. Van de mensen met wie wij afspraken maken verwachten we dat zij begrijpen dat deze afspraken in principe persoonlijke afspraken zijn met het Universum.

Dit betekent o.a. dat alle administratie transparant en eerlijk moet zijn voor ons, onze medewerkers en ook voor de regelgevers van betreffende landen.

Er zullen niet alleen nieuwe ontwikkelingen blijven plaatsvinden rond de Akaija, maar ook zullen wij in toenemende mate wereldwijd contacten leggen met mensen die ons op welke wijze dan ook kunnen ondersteunen in het verwezenlijken van het Akaija-project. Van al deze mensen verwachten we dat ze vanuit hun hart werken en dat ze het Universele Gedachtengoed van de Akaija ondersteunen. Wij staan dus ten dienste van de Akaija en alles wat dat met zich meebrengt.

Wij doen geen concrete toezeggingen tijdens overlegsituaties en nemen alle voorstellen mee naar huis, nemen de tijd om in te voelen of de geponeerde voorstellen tot acties omgezet kunnen gaan worden. Daarvoor zullen wij zonodig andere mensen raadplegen die ons hierin kunnen ondersteunen.

Dit betekent dat wij de regie zullen houden over alle stappen die gezet gaan worden door derden wat betreft de Akaija. Concreet wil dat zeggen dat er geen enkele stap gezet wordt zonder dat wij daarvan op de hoogte zijn. Wij zullen akkoord moeten geven voor een actie. Dit is noodzakelijk om overzicht te blijven houden. Dat kan betekenen dat sommige zaken soms niet zo snel gaan als anderen wellicht wensen.

Op de markt brengen van de Akaija

Omdat het doel is de Akaija wereldwijd toegankelijk te maken, is het genereren van geld van secundair belang, maar gelijktijdig noodzakelijk om vervolgstappen te kunnen zetten. Dit creëert een spanningsveld en vraagt van alle mensen, ons niet in de laatste plaats, een voortdurend ‘op je hoede zijn’ om de juiste intentie te bewaken in alle te nemen beslissingen. Zodra geldelijk gewin, persoonlijke belangen of andere invloeden, bewust of onbewust de besluitvorming gaat bepalen kan het uitdragen van het Universele Gedachtengoed van de Akaija gevaar lopen en dat dient ten allen tijde vermeden te worden.

Concreet betekent dit dat iemand pas een nieuw veld kan aanboren, wanneer daar onze toestemming voor gegeven is. Dit is uitermate belangrijk omdat alles GOED moet zijn; het moment, de manier waarop, de intentie van de betrokkenen, etc. Tevens kan dit betekenen dat bij nader inzien een bepaalde beslissing geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, bijgesteld of indien nodig zelfs teruggedraaid moet worden. We gaan ervan uit dat we allemaal mensen zijn, en wellicht fouten maken. Dit beschouwen we als leermomenten die, mits we er goed mee omgaan, eerder nog zullen bijdragen aan het doel dan er afbreuk aan te doen.

Samenwerking met anderen

Wij houden ten alle tijde de regie. Dit is noodzakelijk omdat wij weten welke processen er op de achtergrond lopen (nieuwe ontwikkelingen, gemaakte afspraken, etc.).

Wij moeten dus kunnen invoelen en daarvoor hebben we ruimte hebben nodig om te zien welke mensen op de lange termijn daadwerkelijk de Akaija vanuit hun hart kunnen en willen ondersteunen. Dat kan soms betekenen dat er ogenschijnlijk kleine stapjes gezet worden.

Van iedereen die bij de Akaija betrokken is verwachten we:
– dat ze vanuit hun hart (proberen te) leven en dat ze zich geheel kunnen verenigen met het Universele Gedachtengoed van de Akaija.
– geduld en bereidheid tot het nemen van soms kleinere stappen dan rationeel logisch lijkt.
– open communicatie en bereidheid tot samenwerking
– eigen verantwoordelijkheid

Net zoals we dit van anderen verwachten mag dit ook van ons verwacht worden.

Leveringsvoorwaarden

Bij aankoop van een van de Akaija & Art producten is uiteraard de normale garantie

Deze tekst is ligt niet vast en kan gaande de tijd veranderen. Het is onze poging om een gevoel vanuit ons Hart in woorden weer te geven. Maar omdat geschreven woorden nooit het oorspronkelijke gevoel kunnen weerspiegelen, verwachten we van de mensen voor wie deze tekst bedoeld is, dat ze op z’n minst zullen willen proberen te begrijpen wat er oorspronkelijk bedoeld wordt en daarnaar te handelen.

Wim Roskam & Marianne Agterdenbos

Deze tekst is deels geïnspireerd door het boek ‘De Maatschappij in 2015’, door Christoph Fasching.