Doorgave Yogrom

Werken in opdracht van een nog onbekende archiefwereld

Met het oog op onze reis naar Rusland, als onderdeel van ons project Akaija voor Gaia waarbij we vele plekken op de wereld bezoeken, raadpleegden we een channel. Omdat deze channeling licht werpt op hoe de hogere wereld wenst samen te werken met mensen, kregen we toestemming om een belangrijk fragment van de channeling te publiceren.

Het YOGROM-Archief

«De meesterlijke laag die jullie nu aanboren is vrij nieuw voor deze wereld. Het behoeft dan ook geen betoog dat wanneer je een gloednieuwe meesterlijke leerstof aanboort daar een weerstand in moet overwonnen worden. Je zou botweg kunnen vragen: Is de wereld hier klaar voor? Zijn jullie daar klaar voor? De omstandigheden kunnen namelijk maken dat je plots in verbinding wordt gesteld met een oeroude kennis, die zich opnieuw op Aarde wil verbreiden maar waar de mensheid niet echt op zit te wachten.

Die meesterlijke laag die jullie aanboren draagt mijn naam, nl. YOGROM. Je zou de naam eerst moeten begrijpen vooraleer je kennis kan nemen van de inhoud daarvan. Elke naam is betekenis vermits die kan herleid worden naar de oorsprong-syllabus, de oerkracht-termen die het universum hebben bepaald. De schepping is namelijk in feite een kristallisering van klank. En de oudste klank, zo wordt gezegd, is EL of IL. In die eerste vibratie van EL zit alles in. Het Licht dat het duister overwint en vervolgens alle indicaties, die gemaakt hebben dat alle scheppingsprocessen in gang schoten.

Uit EL kwam er echter een totaal andere klank voort dan verwacht werd. Men zou denken dat uit El iii voortkomt, maar door het openen van de kern waaruit alles wordt gecreëerd, ontsnapte er een zucht van verlichting en die kan je vertalen als Aaaa of Haaa.

HA wordt de eerste adem genoemd, maar die adem botst op weerstand en wordt AM. Vandaar dat het de AM-klank is die het Begin aanduidt. Het eerste oponthoud zullen we maar zeggen, waar de creatieve krachten tot stilstand werden gebracht; zoals ook wanneer jullie inademen, de ademhaling in je lichaam, al was het maar even, tot stilstand wordt gebracht. AM herkennen jullie het woordje amen, dat aan het eind van een gebed wordt uitgesproken, zowel als in Adam, de man van de eerste adem. Jullie herkennen AM ook in YOGROM, maar daar is de klank verdonkerd naar een O-klank, OM. Let wel, dit is niet hetzelfde als de OM in Omega (met heldere o-klank), wat duidt op de opdracht tot Voleinding, of ‘ademen tot aan het einde’. OM met een doffe klank betekent dat de klank van de adem tot stilstand wordt gebracht in de diepste diepten van het onbewust-zijn.

Mijn eerste letter, YO, is een jawoord, zoals ook in AkaiJA. YA betekent ‘ik geef me over, ik zeg toe, ik ben bereid’. Zoals in AYAM en YA-AM[1] of zoals in het I AM, zoals het verbasterd is in het Engels (opmerking: ‘ja’ in het Russisch betekent ‘ik’). De ja-klank in een woord geeft altijd overgave. Ze verwekt die, maar maakt ook dat die zich kan verwoekeren in een nieuwe creatie, want waartoe is overgave anders bedoeld? In YOGROM zien jullie ook de G die eigenlijk GA is, wat staat voor het Woord of de Logos, of de indicatie van de scheppingswetten en de RA, het vuur. Voluit is mijn naam in de oorsprongstaal YA-GA-RA-AM: ik zeg ja aan de kracht van het Woord en van het Licht om nieuw leven te creëren.

Waarom deze naam verdonkerd werd tot YOGROM is een heel verhaal. De toewijding van de Kracht van het Begin is in feite enkel te vinden bij de hoogste lichtwezens die we vandaag de dag engelen noemen. De engelen die de aanvang van de Schepping hebben begeleid, noemen we de scheppingsengelen. Zij worden Aniël en Amiël genoemd en zij staan ook garant voor jullie werking. Die hoge engelen worden zelden genoemd want ze kunnen in gewone mensentaal genoemd worden als begin en einde[2]. Zij zijn een heilige tweeling, ze omvatten met hun enorme vleugels het AL. Aniël en Amiël zijn als het ware blind, maar één en al gevoel. Gevoelsmatig weten zij de hele schepping te omvatten, door zich over te geven aan die eerste beginselen van scheppingswerk.

In het begin der tijden was dat allemaal vanzelfsprekend. Alle wezens waren wild enthousiast en lieten zich vrijwillig in het grote godsplan of architectuurplan van het AL inlassen. Maar er was ook de factor van de eigengereidheid, de vrije wil zoal jullie die kennen. En die vrije wil heeft gemaakt dat sommigen te lang op hun lauweren gingen rusten en dat is mild uitgedrukt. YOGROM betekent dat er op een bepaald ogenblik zo diep uitgeademd werd het werk stil viel. Ik ben dus stilgevallen, veel te lang stilgevallen… en dat terwijl mijn oorspronkelijke naam YA-GA-RA-AM een jubelkreet was van overgave aan de goddelijke scheppingswetten, is mijn naam nu een gegrom geworden.

In jullie taal is nog heel veel van de Oorsprongstaal terug te vinden. Grommen betekent dat je je adem binnen houdt. Je gaat meesmuilen tegen krachten die je niet kan of wil verstaan. Dat binnensmonds mompelen houdt je dan ook tegen om echt in actie te schieten. Dat is wat jullie ook gemeen hebben of moeten we zeggen: wat jullie gemeen hebben gehad. In jullie vorige missies vielen jullie stil en hebben jullie te lang ter plaatse getrappeld. Ook een beetje angstig om weer in gang te schieten, want je wist niet helemaal zeker of de afstemming wel helemaal oké was, of jullie weer adem genoeg zouden kunnen halen om je weer in het grote scheppingsplan in te laten. Nu zijn jullie weer op gang getrokken en dat door de term die jullie hebben binnen gekregen of ontvangen en dat jawoord centraal te plaatsen: Akaija.

Wat is dan die KA-kracht? Die kennen jullie uit jullie Egyptische levens. De KA is de wereldziel. Het is het grote bewustzijn dat het AL omvat en dat alles bezielt en inspireert. AkaiJA betekent dus in feite zoveel als een jawoord aan de wereldziel. Het is een totale gehoorgeving, de volledige bewuste toewijding die je plaatst op een plek van jezelf of in een groep of in een voorwerp… de toepassingen kennen geen einde. Wanneer dus dat jawoord diep in je zindert dan geef je je over aan die goddelijke leiding. Maar mijn slapende ‘unit’ zou ik kunnen zeggen moest weer gewekt worden. Het is een wereldlaag, een oeroude kennislaag uit beginseltijden, die ingeslapen is. De YOGROM is dus in feite een soort kennisgebied – niet afhankelijk van een stelsel – in het Universum, niet gebonden aan een planeet, of aan een leefwereld, maar een puur kennisgebied, waarin oeroude kennis verzameld is ondergebracht en die bewaakt wordt door meesters zoals ik. We hebben zo weinig bestaansrecht aan onszelf gegeven dat we nauwelijks nog identiteit hebben. We zijn de kennis die we bewaken, we zijn als een soort identiteit vaardig over die kennis, zoals een moederkloek over een nest eieren. Die eieren bewaken we met alle kracht die in ons is overgebleven.

Wat zit er in het YOGROM-archief? Want het is wel degelijk een soort archief al wordt het niet geraadpleegd, nog niet. Jullie behoren dus samen met enkelingen op Aarde tot die groep die het YOGROM-kennisgebied mogen aanboren, opdat er weer gehoorzaamd zou worden aan de scheppingswetten zoals ze oorspronkelijk zijn bedoeld, niet zoals ze nu verwaterd zijn in een heleboel kennis, gnosis, die overal ter wereld als waar wordt aangenomen.

YOGROM betekent ook in het YA-GA-RA-AM-principe dat alles weer verbonden wordt met de eerste adem: AM. Het amen, zoals de Essenen en de eerste christenen het uitspraken, betekent dus wel degelijk: moge alles zijn zoals bij het Begin. Zo orden je de hele wereld naar het Begin. Zoals dus God oorspronkelijk zijn wereld bedoeld had en niet zoals die tot stand is gekomen doordat er een heleboel eigengereide wezens er zich mee gingen bemoeien. Er is dus heel wat derivaat in deze wereld, heel wat afgeleide kunsten en creatieve uitingen en ze zijn fraai, want ze zijn uiteindelijk creaties, maar je kan je voorstellen dat daar iets in ontbreekt, namelijk een vonk. Die oorspronkelijke goddelijke vonk die maakt dat iets echt super-aantrekkelijk is.

Zo komen we bij het Ei. Jullie willen dus samen met jullie nieuwe vriend een ei leggen, en wat voor één. Het is een bewustwordingsstap waarbij heel wat mensen uitgenodigd worden om zich het nieuwe wereldbeeld te durven eigen maken. We moeten vandaag deze belichting indelen in episodes, want jullie wereldbeeld wordt volledig herzien. Het wereldbeeld dat de doorsneemens vandaag van de wereld heeft is die van een bol. Een bol structuur waarin het Universum precies past. En in dat Universum zijn er stelsels en dimensies en die zijn heel mooi geordend. Men denkt in layers, in een soort van lagen. Van het binnenste punt naar het buitenste punt toe. Die gelaagdheid lijkt dus een beetje op de constructie van een ui waarbij je vanuit de kern vliezen opbouwt tot aan de buitenste harde schil. (…) »

Deze channeling ontvingen we van het Belgische medium Mona Lisa M. (Lut Van de Velde) op 29 september 2016. Info over haar vind je op www.ra-am.be.

[1] In een channeling zoals deze wordt soms beknopt informatie gegeven die in Gnosis-onderricht wordt verstrekt. Hier wordt in het kort inzicht gegeven in de leer der Oorsprongssyllabes of de betekenis der scheppingsklanken, waaronder RA, EL, AM, OM, GA etc. de meest bekende zijn. Die leer wordt in haast alle opleidingen rond bewustwording en esoterie aangereikt, omdat de Oorsprongstermen helder inzicht geven in de diepere betekenis van woorden die als geheugensleutels werken. Ze openen namelijk archief dat aansluit bij het grote Weten.

[2] Amiël en Aniël zijn de beide engelen die volgens de overlevering afgebeeld staan op de Ark van het Verbond, naar elkaar toegebogen, elkaar rakend met hun voorwaarts gespreide vleugels.